Veelgestelde vragen2022-03-18T10:36:36+00:00

VEELGESTELDE VRAGEN

Een overzicht van vragen die wij veel voorbij zien komen

Staat je vraag hier niet tussen? Neem gerust contact met ons op.

Welke vormen van overleg zijn er?2022-07-06T13:38:53+00:00

De Huurdersvereniging komt minimaal 1 maal per maand samen om de lopende zaken te bespreken. Leden van de Huurdersvereniging wonen verschillende bijeenkomsten bij, georganiseerd vanuit Woonconcept, om input te leveren aan beleidsregels. Ook nemen zij deel aan de overleggen over meerjarenonderhoudsraming, meerjareninvesteringsruimte, de jaarrekening en de begroting van Woonconcept. Leden van de Huurdersvereniging wonen provinciale bijeenkomsten bij die georganiseerd worden door de Woonbond en door de provincie (expeditie energieneutraal wonen). Overleg met de gemeente Meppel en Woonconcept om te komen tot prestatieafspraken. Jaarlijks organiseert de Huurdersvereniging Meppel in het voor-en najaar bijeenkomsten voor huurders. Huurders worden door middel van een uitnodiging op adres hiervan in kennis gesteld. Meestal heeft deze avond een thema.

Krijgen derden inzage in mijn gegevens?2022-07-06T13:37:51+00:00

Nee. Ook de Huurdersvereniging Meppel beschermt de gegevens van haar huurders. Wanneer er sprake is van een klacht zullen wij te allen tijde proberen om op een correcte en vertrouwelijke wijze hiermee om te gaan.

Wat is het doel van Huurdersvereniging Meppel?2022-07-06T13:36:07+00:00

De belangen behartigen van de huurders van Woonconcept. Thema,s die tijdens overleggen aan bod komen zijn: huurverhoging, beschikbaarheid aantal woningen, woningen voor bijzondere doelgroepen, kwaliteit, duurzaamheid, leefbaarheid enz.

Verstrekt Woonconcept een financiële bijdrage aan de huurdersvereniging?2022-07-06T13:35:40+00:00

Ja. Zoals vastgelegd  in de Woningwet is Woonconcept verplicht een Huurdersvereniging Meppel een bijdrage te geven. Op deze wijze wordt de Huurdersvereniging in staat gesteld haar taak uit te voeren. Jaarlijks vindt er een verantwoording plaats van de bijdrage.

Wat is de frequentie van het overleg tussen Woonconcept en de huurdersvereniging?2022-07-06T13:34:58+00:00

Minimaal 1 keer per 14 dagen vindt een overleg met een afdeling met woonconcept plaats. Iedere 3 weken komen de voorzitters met de medewerker van Woonconcept die bewonerszaken behartigt samen voor een voortgangsoverleg.

Worden er klanttevredenheidsmetingen gehouden?2022-07-06T13:34:26+00:00

Voor de inzet van de Huurdersvereniging Meppel worden geen klanttevredenheidsmetingen gehouden. Wanneer een huurder het niet eens is met de behartiging van zijn belangen dan gaan we graag in gesprek. Wel worden er door woonconcept regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken gehouden. Over de uitslag van die metingen verschillen wij vaak met Woonconcept van mening omdat wij veel andere geluiden horen vanuit de huurders. Daarom vragen wij vaak aan huurders om mee te doen met vragen vanuit Woonconcept om hen een zo goed mogelijk beeld te geven van wat er leeft onder de huurders.

Hoe wordt het bestuur van de huurdersvereniging samengesteld?2022-07-06T13:33:45+00:00

Huurders kunnen zich aanmelden bij de Huurdersvereniging Meppel. Iedereen is welkom. Het bestuur wordt tijdens een bijeenkomst van de Huurdersvereniging Meppel voorgedragen aan de aanwezigen ter goedkeuring. De Huurdersvereniging is altijd op zoek naar uitbreiding van haar leden.

Hoe worden de belanghebbenden geïnformeerd over de uitkomsten van een overleg?2022-07-06T13:30:11+00:00

De Huurdersvereniging Meppel vertegenwoordigt alle huurders van Woonconcept in Meppel. Zij nemen deel aan tal van overleggen om het huurdersbelang te vertegenwoordigen. Tijdens de bijeenkomsten die georganiseerd worden door de Huurdersvereniging Meppel komen thema’s aan de orde die besproken zijn. Er is altijd de mogelijkheid dat de huurder met vragen over een bepaald thema contact opneemt met de Huurdersvereniging Meppel.

Wat wordt besproken in het overleg tussen de gemeente en de huurdersvereniging?2022-07-06T13:29:17+00:00

Er vind regelmatig overleg plaats met de gemeente. Daarbij moet gedacht worden aan minimaal 2x per jaar. Ook worden er prestatieafspraken opgesteld door: Gemeente-woningcorporaties actief binnen de gemeente-huurdersorganisaties actief binnen de gemeente. Tijdens deze overleggen worden afspraken gemaakt rondom aantal beschikbare huurwoningen, kwaliteit/duurzaamheid van de woningen en de betaalbaarheid.

Klik hier

Huurders voor Huurders

Met als motto Huurders voor Huurders doen we ons werk. Wij zijn daarbij onafhankelijk van Woonconcept. Elke steun van medehuurders is welkom. Het is leuk werk, maar ook veel werk. Uw interesse maakt u kenbaar via het contactformulier. Eventueel kunt daar ook aangeven wat uw motivatie is. U wordt altijd uitgenodigd voor een gesprek.

CONTACT

Je kunt ook een bericht sturen via onze contactpagina.

Zodra dat wordt gelezen, krijgt je een bevestigingsmail en zo mogelijk direct een inhoudelijke reactie.

Als een directe inhoudelijke reactie niet lukt, laten we weten wanneer die wel kan komen.

Klik hier
Go to Top